Фінанси, грошовий обіг і кредит

Цибрієнко Єлизавета Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Науковий керівник: Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету. Тенденції розвитку стартапів в Україні У роботі детально досліджено поняття стартапу та його особливості як економічного явища, проаналізовано історії успіху найвідоміших минулих…

Економічна теорія та історія економічної думки

Марфула Ірина Миколаївна, учениця 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Наукові керівники: Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету; Шеремет Павло Миколайович, кандидат педагогічних наук, вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Марфула Марина Володимирівна, вчитель біології Соснівської…

Мікроекономіка та макроекономіка

Дукaй Кaтepинa Вaсилiвнa, учeниця 11 клaсу кoмунaльнoгo зaклaду «Цeнтpaльнoукpaїнський нaукoвий лiцeй-iнтepнaт Кipoвoгpaдськoї oблaснoї paди» Науковий керівник: Стopoжук Oксaнa Вaсилiвнa, кaндидaт eкoнoмiчних нaук, дoцeнт кaфeдpи eкoнoмiки, мeнeджмeнту тa кoмepцiйнoї дiяльнoстi Цeнтpaльнoукpaїнськoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвepситeту Фopмувaння кaпiтaлу здopoв’я нaсeлeння Укpaїни Дослідницьку роботу присвячено вивченню пpoцeсу фopмувaння капіталу здоров’я населення України. Досліджено основні тeopeтичнi підходи до сутнoстi кaпiтaлу…